Oferta przedszkola


Funkcję Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  sprawuje mgr Grzegorz Topol. O wszechstronny rozwój dzieci dba wykwalifikowana kadra nauczycielska: wychowawczynie grupy młodszej: mgr Katarzyna Borowicz i mgr Agata Krząszcz, wychowawczyni grupy średniej : mgr Renata Górecka i wychowawczynie grupy starszej: mgr Kornelia Kania i mgr Dorota Czyż.  W przedszkolu mamy swoich specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii i języka angielskiego. Przedszkole proponuje bogatą ofertę edukacyjną oraz wysoki poziom pracy w poszczególnych grupach wiekowych. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z założeniami ,,Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” z dnia 14 lutego 2017 r. w oparciu o program ,,Nasze przedszkole" Program edukacji przedszkolnej wspierający rozwój aktywności dzieci, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa ,,MAC Edukacja” oraz elementy programu własnego edukacji regionalnej R. Góreckiej ,,Ja jestem stąd”. Planowanie pracy z dziećmi opiera się o założenia ,,Rocznego Planu Pracy Wychowawczo- Dydaktycznej na rok 2018-2019” dla Przedszkola Publicznego w Pogórzu. Ponadto realizujemy autorski „Program oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych” mgr Agaty Krząszcz i mgr Renaty Góreckiej. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone są z zastosowaniem nowatorskich metod pracy, nauczycielki wykorzystują też wiedzę zdobytą na kursach i szkoleniach doskonalących swój warsztat pracy. Sale zabaw są kolorowe i  przestronne, a  pomoce dydaktyczne i dekoracje tworzą radosny klimat do zabawy i nauki.

Przedszkole organizuje dla swoich podopiecznych: wyjazdy: do kina, teatru, Figloparku, kuligi, wycieczki poznawczo-edukacyjne, turystyczno-krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
Ponadto nasza placówka aktywnie współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym ( Domem Pomocy Społecznej, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką oraz z Parafią Rzymsko-Katolicką w Pogórzu). Przedszkolaki biorą aktywny udział w uroczystościach organizowanych na terenie wsi i gminy. Prezentują swoje umiejętności w licznych konkursach i przeglądach artystycznych, odnosząc w nich sukcesy ( I miejsce w Przeglądzie Artystycznym Przedszkoli Gminy Skoczów w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2015/2016, II miejsce w roku szkolnym 2014/2015)

Corocznie organizujemy uroczystości grupowe i przedszkolne związane z realizowaną tematyką oraz ważnymi wydarzeniami (Pasowanie na Przedszkolaka, Spotkanie z Mikołajem, Jasełka, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Festyn Rodzinny, Uroczyste Pożegnanie Straszaków).


Zajęcia dodatkowe:


Każde dziecko korzystające z usług naszego przedszkola może wziąć udział w dodatkowych zajęciach rozwijających jego zainteresowania. Na początku roku szkolnego diagnozuje się potrzeby dzieci i kierując się ich wynikiem wprowadza zajęcia dodatkowe, które umożliwią najmłodszym rozwój w sferze intelektualnej oraz społeczno- emocjonalnej. Są to m.in.: zajęcia z języka angielskiego i  zajęcia na basenie ,,Delfin" w Skoczowie. Ponadto dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia objęte są opieką logopedy i psychologa.


Ramowy rozkład dnia :


6.30-7.45  Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe.

7.45-8.00  Ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne z elementami ruchu.

8.00-8.15  Zabiegi higieniczne, porządkowe, przygotowanie do śniadania.

8.15-8.45  Śniadanie.                                                                              

8.45-9.00 Czynności samoobsługowe, higieniczne, mycie zębów.

9.00-9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne.

9.30-9.40 Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne z elementami ruchu.

9.40-10.10  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne.

10.10-10.50 Swobodne zabawy dzieci, zabawy tematyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, czynności porządkowe po skończonej zabawie.

10.50-11.40  Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, spacer.

11.40-11.45  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.45-12.30  Obiad.

12.30-13.45  Relaksacja, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, praca indywidualna, zabawy w małych zespołach, zabawy plastyczno- techniczne. Dzieci młodsze odpoczynek poobiedni.

13.45-14.00  Zabiegi higieniczne, porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.15  Podwieczorek.

14.15-14.30  Zabawy integracyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy tematyczne, praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

14.30-16.30 Zabawy swobodne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci.