O przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Pogórzu jest instytucją działającą nieprzerwanie od 1946 r. Od dnia 1 września 2015 r. placówka wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu. Budynek przedszkola mieści się w samym centrum wsi Pogórze, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bogato wyposażony w urządzenia ogrodowe plac zabaw. Nasze przedszkole jest placówką 3-oddziałową, realizującą bezpłatną podstawę programową w godzinach od 7.30 do 12.30. Grupy przedszkolne (grupa średnia i grupa młodsza) znajdują się w budynku przy ul. Bielskiej 91. Natomiast grupa starsza znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Zamek 8.
Wnętrze przedszkola oddaje ciepły i rodzinny nastój, jest funkcjonalne i kolorowe. Posiadamy cztery sale do zabaw, wyposażone w kąciki tematyczne związane z realizowaną tematyką globalną i prowadzonymi działaniami. Różnorodność pomocy dydaktycznych, zabawek i wystrój sal zachęcają dzieci do wspólnej zabawy, aktywnego działania, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
W naszym przedszkolu dzieci z grupy I i II mają zapewnioną opiekę od godz. 6.30 do godz. 16.30. Dzieci z grupy III mogą przebywać w przedszkolu w godzinach 6.30 - 15.30. W tym czasie dzieci mogą skorzystać ze śniadania, obiadu i podwieczorku. Posiłki te są smaczne, zdrowe, urozmaicone, jadłospisy dostosowane są do wieku dzieci, ich potrzeb rozwojowych oraz założeń piramidy zdrowego żywienia.

Godziny otwarcia dostosowane są do wymagań rodzin korzystających z placówki.


Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dziecka:

Dobra praktyka:  ,,Pogórskie świętowanie przy choince" TUTAJ:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOinformujemy, iż:

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu  z  siedzibą przy ul. Zamek 8, 43-430 Skoczów reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

II.      INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

1.na adres iodsp@icloud.com

2.na adres siedziby Administratora Danych Osobowych

III.    Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.  Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III.    Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  do ich przetwarzania oraz  tych podmiotów które mają zawartą umowę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

IV.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V.       Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      usunięcia swoich danych osobowych,

4)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)      przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VI.    Prawo do cofnięcia zgody.

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo         do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VII.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZETWARZANIA WIZERUNKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH UCZNIA Z PLACÓWKI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORING