O przedszkolu

Przedszkole Publiczne w Pogórzu jest instytucją działającą nieprzerwanie od 1946 r. Od dnia 1 września 2015 r. placówka wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pogórzu. Budynek przedszkola mieści się w samym centrum wsi Pogórze, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się bogato wyposażony w urządzenia ogrodowe plac zabaw. Nasze przedszkole jest placówką 3-oddziałową, realizującą bezpłatną podstawę programową w godzinach od 7.30 do 12.30. Grupy przedszkolne (grupa średnia i grupa młodsza) znajdują się w budynku przy ul. Bielskiej 91. Natomiast grupa starsza znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Zamek 8.
Wnętrze przedszkola oddaje ciepły i rodzinny nastój, jest funkcjonalne i kolorowe. Posiadamy cztery sale do zabaw, wyposażone w kąciki tematyczne związane z realizowaną tematyką globalną i prowadzonymi działaniami. Różnorodność pomocy dydaktycznych, zabawek i wystrój sal zachęcają dzieci do wspólnej zabawy, aktywnego działania, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań.
W naszym przedszkolu dzieci z grupy I i II mają zapewnioną opiekę od godz. 6.30 do godz. 16.30. Dzieci z grupy III mogą przebywać w przedszkolu w godzinach 6.30 - 15.30. W tym czasie dzieci mogą skorzystać ze śniadania, obiadu i podwieczorku. Posiłki te są smaczne, zdrowe, urozmaicone, jadłospisy dostosowane są do wieku dzieci, ich potrzeb rozwojowych oraz założeń piramidy zdrowego żywienia.

Godziny otwarcia dostosowane są do wymagań rodzin korzystających z placówki.


Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dziecka:

Dobra praktyka:  ,,Pogórskie świętowanie przy choince" TUTAJ:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU

DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych         w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODOinformujemy, iż:

I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu  z  siedzibą przy ul. Zamek 8, 43-430 Skoczów reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

II.      INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

1.na adres iodsp@icloud.com

2.na adres siedziby Administratora Danych Osobowych

III.    Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.  Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

III.    Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  do ich przetwarzania oraz  tych podmiotów które mają zawartą umowę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.

IV.    Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V.       Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      usunięcia swoich danych osobowych,

4)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)      przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VI.    Prawo do cofnięcia zgody.

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo         do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VII.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZETWARZANIA WIZERUNKU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH UCZNIA Z PLACÓWKI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORINGDeklaracja dostępności


Przedszkole Publiczne w Pogórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pppogorze.mzo.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23 września 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 września 2014


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

·       Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych,

·       Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą

·       Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury


Elementy ułatwiające dostępność:

·       Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;

·       Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;

·       Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;

·       Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury.


Elementy niezapewniające dostępności:

·       Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do  menu”;

·       Brak właściwych tytułów podstron;

·       Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;

·       Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;

·       Brak wyszukiwarki i mapy strony;

·       Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;

·       Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;

·       Treść podstron może być wyśrodkowana lub wyjustowana;

·       Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;

·       Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.


Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat, zsppogorze@mzo.skoczow.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 853 37 49 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Pogórzu

1)  Opis dostępności wejścia do budynku Przedszkole Pogórze

a.    Od strony północnej znajduje się wejście główne, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do drzwi wejściowych budynku. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

b.     na piętrze, osoba niepełnosprawna na wózku może poruszać się bez przeszkód pod warunkiem, że pokona schody prowadzące na piętro.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych.  Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnię ani  platformę. Nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W ZSP Pogórze (Przedszkole) nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.